Site MapContact Us
Buy Now or Call 0-2402-6136
Search

รูปแบบการทำธุรกิจ
  รูปแบบการทำธุรกิจ
     
        บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ทำหน้าที่เป็นโรงงานผลิตซอฟท์แวร์เพื่อป้อนให้กับ บริษัท ไทย แอคเคาท์ติ้ง
        เซ็นเตอร์ จำกัด จากนั้น

        บริษัท ไทย แอคเคาท์ติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัดส่งต่อให้กับทุกสำนักงานบัญชีใช้และทำหน้าที่เป็นฝ่ายขายเป็นผู้กระจาย
        ซอฟท์แวร์สู่ธุรกิจSMEs

        โดย บริษัท ไทย แอคเคาท์ติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลและบริการหลังการขายให้กับสำนักงานบัญชีต่างๆ เป็น
        หน่วยบริการแบ่งปันความรู้และเทคโนโลยีร่วมกันในสังคมธุรกิจของคนบัญชีโดยเฉพาะ
Service
Complain
ContactUs
Download
SoftbankThai
รับทำเว็บไซต์
B2BThai